Welkom

Welkom op de website van het Eerste Coöperatief Werkgeversverband van scholen in VO ( U.A.), kortweg Coöperatie VO. Op deze website kunt u meer lezen over onze coöperatie en de belangenbehartiging van compacte schoolbesturen in de VO-raad. 

Wat doet de eerste Coöperatie VO?

De Coöperatie VO startte in 2003 als groep van twintig éénpitters en relatief kleine schoolbesturen in het VO. De coöperatie sloot zich in 2004 aan als eerste en enige collectieve lid van het werkgeversverbond voortgezet onderwijs. Sinds de statuten van de VO-raad alleen individuele rechtspersonen als lid toestaan, bundelen coöperatieleden hun kracht met een permanente volmacht aan het coöperatie- bestuur. De Coöperatie VO vertegenwoordigt het specifieke belang van compacte schoolbesturen en vertegenwoordigt ze in kennisgroepen en besluitvormende organen van de VO-raad. De Coöperatie VO verbindt deze schoolbesturen en geeft vorm en inhoud aan de diversiteit en representativiteit binnen de VO-raad. Daarbij streven wij ook naar goede en voldoende vertegenwoordigers van relatief kleine schoolbesturen in de organen van de VO-raad. Dit alles onder het motto 'KLEIN moet MOGELIJK zijn!'

Wat levert uw lidmaatschap op?

  • Vertegenwoordigen van uw kleinschalige schoolbestuur bij besluitvorming in de VO-raad via gebundelde permanente volmacht; met name op het cao-traject en bij de zetelverdeling in het bestuur en de ledenadviesraad.
  • Aanwezig zijn en beleidsmatige inbreng bij de kennisgroepen arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en bekostiging. 
  • Brieven met aandachtspunten verzenden aan het bestuur van de VO-raad.
  • Digitale informatie en persoonlijke uitwisseling van ideeën en belangen die de continuïteit van kleine schoolbesturen raken. 

Dit alles kost u weinig tijd en geld, maar u bevordert wel het belang van kleine schoolbesturen en u werkt mee aan de diversiteit en democratie binnen de VO-raad.

Hoe werkt de Coöperatie VO?

Een coöperatie is een rechtspersoon. In de coöperatieve vereniging staat zelfstandigheid van de leden voorop. Een en ander is geregeld in de statuten van de Coöperatie VO. Leden werken samen ter behartiging van bepaalde belangen, om juist daardoor beter zelfstandig te kunnen functioneren. De leden van de coöperatie kiezen uit hun kring van schoolleiders en bestuurders het coöperatiebestuur. Een ambtelijk secretaris ondersteunt het bestuur. Samen verrichten zij met en voor de leden van Coöperatie VO de volgende taken:

  • vergaren en verspreiden van informatie en knelpunten over werkgeverszaken in het VO;
  • deelnemen aan de beleidsdiscussies in de verschillende gremia van de VO-raad onder meer rond Arbeidsvoorwaarden, Bekostiging, Governance en Professionalisering;
  • voorbereiden en uitdragen van standpunten in de LAR en in de algemene ledenvergadering van de VO-raad in overleg met de coöperatie-leden;
  • onderhouden van contact met de voorzitter van de VO-raad, onder meer in halfjaarlijkse gesprekken.

In het contact met de coöperatieleden staan de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen centraal. Zie hier het verslag van de recente ALV en het laatste Bestuursverslag bij de jaarrekening. Sinds corona organiseren we ook (extra) digitale ALV's., altijd met een inhoudelijk programma. Tot slot streven we naar maximaal gebruik van digitale media zoals de nieuwsbrief, de kennisbank en het forum op de website www.cooperatievo.nl . Zo blijven de kosten laag en kunnen we snel reageren en communiceren. 

Hoe groot is de Coöperatie VO?

Sinds de oprichting in 2004 is de coöperatie fors gegroeid. Op 1 januari 2024 zijn 43 schoolbesturen lid van de Coöperatie VO. Zij komen uit heel Nederland en zijn van verschillende denominatie (AB, RK, PC, OO).
Het gaat om ruim 50 scholen met een onderwijsaanbod van praktijkschool, categorale school, lyceum tot brede schoolgemeenschap. Deze scholen tellen totaal 60.000 leerlingen. Daarmee is de Coöperatie VO goed voor 600 stemmen in de algemene ledenvergadering van de VO-raad. Zo vormt de coöperatie door bundeling van stemmen een factor van belang in de formele besluitvorming van de VO-raad.

Zie verder voor de actuele ledenlijst.

Lid worden van de Coöperatie VO?

De Coöperatie VO staat open voor bevoegde gezagen van éénpitters in het voortgezet onderwijs en voor compacte schoolbesturen die de ambitie hebben om kleine scholen voor voortgezet onderwijs zo zelfstandig mogelijk te laten voortbestaan.
Ieder lid, ongeacht de omvang van het schoolbestuur, heeft één stem op de ledenvergadering van de coöperatie. Het bestuur beslist over toelating van een lid. Een lid moet bereid zijn om een permanente volmacht voor vertegenwoordiging in de organen van de VO-raad af te geven. Ieder lid heeft statutair ook het recht om die volmacht op enig moment in te trekken.

Klik hier voor de statuten van de Coöperatie VO.

Lage contributie

Door onze krachtenbundeling, de brede inzet van een ambtelijk secretaris en de digitale communicatie werkt de Coöperatie VO efficiënt en kunnen we volstaan met een lage contributie. De leden betalen jaarlijks een vast bedrag per bestuur (€ 100,-) en een bedrag (€ 0,35) per leerling.

Meer weten?

Het huidige cooperatiebestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

Mirjam Bunt, rector/bestuurder Het Rhedens, Dieren   voorzitter
Allert de Geus,  bestuurder Vrijescholen Zeist Eindhoven Nijmegen penningmeester    
Maryse Knook, rector/bestuurder, Open Schoolgemeenschap Bijlmer   secretaris
Peter Stam, rector/bestuurder, Samenwerkingsschool De Overlaat, Waalwijk   lid
Gerlof Boersma, directeur/bestuurder Ergooierscollege, Huizen lid    
     

 

Het bestuur wordt ondersteund door Jan Looise, ambtelijk secretaris, bereikbaar via j.looise@cooperatievo.nl  of 06-51856361.

 

Voor meer informatie kunt u de lidmaatschapsflyer downloaden.

Maar u kunt zich ook persoonlijk wenden tot één van de genoemde bestuursleden, de ambtelijk secretaris of een collega uit de ledenlijst. Zij vertellen u graag meer over het succes van de coöperatie die in 2019 het derde lustrum vierde met een inspirerend jubileumboekje.

 

Elders op deze site vindt u de statuten van de Coöperatie VO.

Onder Actueel staan recente brieven aan de VO-raad en de agenda en verslagen van de laatste twee Algemene Ledenvergaderingen van de Coöperatie VO. Onder Nieuwsbrief treft u de laatste nieuwsbrieven van de Coöperatie VO aan.